ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

der RATH & Co GesmbH

Teiritzstraße 3

2100 Korneuburg (FN123142t)

 ÁSZF letöltése

 

 1. Érvényességi kör

(1) Minden üzleti tranzakciókat, ezért az összes üzletek közötti RATH & Co GesmbH (a továbbiakban: „Rath, mi, vagy nekünk”), valamint alvállalkozók vagy harmadik felek (a továbbiakban: „üzleti partnerek”) az alábbi feltételek (csak az alábbi: "Általános Szerződési Feltételek") szabályozzák. Ez az ÁSZF kötelező érvényű a jelenlegi és a jövőbeni üzleti kapcsolatokra a RATH-val, még akkor is, ha ezt kifejezetten nem említik.

(2) Az ÁSZF-től eltérő vagy kiegészítő szabályok - különösen az általános üzleti, a szállítás, illetve vásárlási feltételeket az üzleti partnerekkel – a RATH írásban megerősíti. Az üzleti partner ellenjavaslatai az abban foglalt feltételekre hivatkozva, ezzel ellentmondhatnak.

(3) A feltételek az internetes honlapon (www.rath-co.at/ueber-uns/AGB) érhetők el.

 1. Ajánlat, szerződéskötés

(1) A RATH ajánlata nem kötelező érvényű, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűnek minősülnek. A RATH minden kötődő ajánlatát az ajánlattétel időpontjától számított tizennégy napon belül kötik meg. A szervizelési vagy javítási munkákra vonatkozó ajánlatok, illetve amelyek nem garanciálisak a 1170a Abs 2 ABGB 1190a. pontok vonatkoznak.

(2) A szerződés akkor tekinthető zártnak, amikor RATH elküldte az írásos megrendelés visszaigazolást, illetve a számla vagy szállító levél átvételét követően, a teljesített rendelés után.

(3) A megkötött szerződés módosításait vagy kiegészítéseit írásba kell foglalni annak érdekében, hogy érvényesek legyenek. A szóbeli megállapodások, beleértve a képviselőinket vagy az ügynököket is, jogilag érvénytelenek írásbeli megerősítés nélkül.

(4) A szerződéssel kapcsolatos tárgyalások vagy más ehhez kötődő és rendelkezésre bocsátott dokumentumok, különösen a tervek, vázlatok, idézetek, minták, katalógusok, prospektusok, képek, egyéb műszaki dokumentumok akármilyen módon is vált ismertté, az üzleti és kereskedelmi titkok körébe tartoznak és beleegyezésünk nélkül nem reprodukálható, hacsak nem egy Harmadik fél számára hozzáférhetővé kell tenni. Az üzleti partner vállalja, hogy ezeket az információkat csak a megkötött szerződés keretein belül használja, és amennyire az szükséges a végrehajtásához. Ez a kötelezettség a szerződés megkötésétől és az üzleti kapcsolat megszűnésétől függetlenül is folytatódik.

 1. Árak

(1) Áraink euróban értendőek üzemi átvétellel, kivéve a törvényes ÁFA, exkluzív csomagolás, szállítási felkérések, rakodás, összeszerelés, szétszerelés, telepítés, visszaszállítása, megfelelő újrahasznosítása és ártalmatlanítása a régi berendezéseknek. A szállítási vagy szállítási biztosítási költségeket, valamint egyéb díjakat, adókat és vámokat az üzleti partner viseli.

(2) Az üzleti partnernek bejelentett árak az ajánlattétel idején felmerülő költségeken és (piaci) feltételeken alapulnak. Amennyiben a költségek vagy feltételek a szállításig megváltoznak, a RATH jogosult az árak előzetes értesítés nélküli módosítására.

 1. Szállítás

(1) A RATH által meghatározott szállítási / teljesítési határidők vagy időpontok nem kötelezőek, és mint várható szállítási / szolgáltatási dátumként szerepel, ha csak nincs kifejezetten írásban rögzített kötelező jelleg.

A RATH részleges vagy előzetes szállításra / szolgáltatásra jogosult. Szállításaink és szolgáltatásaink mindig oszthatóak.

(3) Mindkét fél számára elfogadott és kötelezően ígért szállítási / teljesítési határidőket vagy dátumokat bővíteni kell, ha velünk vagy alvállalkozókkal előre nem látható, vagy tőlünk független, a felek által ellenőrizhetetlen akadályok lépnek fel. Ilyen például a természeti csapás, háborús cselekmények, a hivatalos beavatkozások és tilalmak, a közlekedés - és vámolási késés, az energia és nyersanyag hiány, megmunkálási nehézségek, munkaügyi viták, beszállítók vagy alvállalkozók nehézségei.

(4) A RATH bármelyik nem teljesítése csak akkor lép hatályba, ha az írásbeli türelmi időt írásban állapították meg.

 1. Túl / alul szállítás egyedi termékek előállítása esetén

(1) Technikai okokból fenntartjuk magunknak a jogot a speciális tételeknél, 10% feletti vagy kevesebb darabszám szállítására, de legalább 1 darabra. A kiszállítási mennyiség lesz kiszámlázva.

(2) A megrendelés visszaigazolásának időpontját követő technikai módosítások vagy törlések csak a felmerült költségek kiszámításával lehetségesek.

 1. Csomagolás és szállítás

(1) A csomagolást partnerünk költségére kereskedelmi módon kell végrehajtani. A csomagolóanyagot nem viszik vissza.

(2) Ha egy szállítmányról megállapodás született, ezt a legolcsóbb és leggyorsabb változatra való kötelezettség nélkül a hagyományos szállítóeszközökkel kell biztosítani. Ha a felek írásban másként nem állapodnak meg, a fuvarra történő biztosítás nem valósul meg.

 1. A teljesítés helye, elfogadása és a kockázat átruházása

(1) Szállítás és fizetés esetén a teljesítés helye a RATH alapító okirat szerinti székhelye, még akkor is, ha az áthelyezést egy másik helyen, a megállapodás szerint végzik.

(2) Az üzleti partner köteles elfogadni a RATH által nyújtott szállításokat és szolgáltatásokat.

(3) Az "AB WERK" szállítással a szállított árukat elfogadottnak tekintik.

(4) A szállítási és / vagy transzportálási kockázatot ezért a szerződő fél viseli. A kockázat a Küldőt terheli, miután RATH az áru szállításával a szállítmányozó, fuvarozó céget megbízta, vagy más végrehajtó, küldő személyt vagy intézményt.

(5) Az adatok letöltése és továbbítása során az adatvesztés vagy az adatváltozás kockázata átkerül az üzleti partnerre, ha a hálózati felületünket túllépjük.

 (6) Az áruátvétel hivatalosan akkor is megtörténik, ha az üzleti partner az átvételtől eláll.

 1. A tulajdonjog fenntartása

(1) Minden szállítmány az alábbi jogok alá tartozik:

(2) A szállított áruk a tulajdonunk marad mindaddig, amíg az üzleti kapcsolatból eredő követelések teljes mértékben teljesülnek. A tulajdonjog megtartása akkor is érvényes marad, ha követeléseink egy részét a folyószámlájukon foglalták, és az egyenleget lehívták és elismerték.

(3) Az üzleti partnerünk köteles gondosan kezelni az árukat a megőrzés alatt is, és védeni a kár és a kár keletkezése ellen. Ha karbantartási és ellenőrzési munkára van szükség, az üzleti partnernek ezt saját költségén rendszeresen kell elvégeznie. Az üzleti partner haladéktalanul köteles írásban értesíteni a RATH-ot a harmadik fél általi, az árukhoz való hozzáférésről, különösen a kizárási intézkedésekről, valamint az áruk károsodásáról vagy megsemmisítéséről. Az áru tulajdonjogának megváltozását, valamint saját címváltoztatásukat az üzleti partnernek azonnal jelenteni kell. Az üzleti partnernek meg kell térítenie a RATH-nak minden olyan kárt és költséget, amelyet e kötelezettségek megszegése és a harmadik feleknek az árukhoz való hozzáférése érdekében szükséges intervenciós intézkedéseknek köszönhet. A RATH jogosult arra, hogy az üzleti partner szerződésszegése esetén, különösen késedelmes fizetés esetén, felmondja a szerződést, és elszállítsa az árut. Ezenkívül a RATH jogosult arra, hogy e szerződéses pont szerinti kötelezettség megszegése esetén visszavonja a szerződést.

(4) Az üzleti partner jogosult eladni az árut a szokásos üzletmenet során, ilyenkor meg kell adni neki az áru megvásárlójának feltételes címét, valamint az általuk fizetett vételárat. Az üzleti partner ezennel vállalja minden követelés összegét, a számla összegét a vele kapcsolatban álló harmadik személlyel szemben, és vállalja a megfelelő bejegyzést a könyvelésében, illetve az ő számláiban. A RATH elfogadja a megbízást. A megbízás után az üzleti partner jogosult a követelés behajtására. A RATH fenntartja magának a jogot arra, hogy maga a követelést beszedje, amint az üzleti partner nem teljesíti megfelelően a fizetési kötelezettségeit, és fizetésképtelen.

(5) Az áru üzleti partner általi feldolgozása mindig a RATH nevében és nevére történik. Ha az áru feldolgozásra kerül, a RATH az új termékek tulajdonjogát az RATH által szállított áruk értékének arányában szerezte meg. Ugyanez érvényes, ha az árukat más tárgyakkal keverik.

 1. Számlázási és fizetési feltételek

(1) Ha más fizetési feltételekben nincs megállapodás, valamennyi kifizetést legkésőbb tizennégy napon belül (számla dátuma), minden levonás nélkül kell végezni.

(2) Az ellenőrzések vagy váltók elfogadása csak fizetés esetén lehetséges. Minden kapcsolódó költség (például a beszedési és diszkontdíjak) az ügyfél költségére kerül.

(3) Viszontkeresetek nem megengedettek, kivéve, ha ezek ellenköveteléseit jogi kapcsolatban, igényünket törvényesen létrehozta, vagy elismerte a RATH.

(4) A vállalkozó bármilyen okból történő kifizetése, különösen a garanciális vagy kárigény miatt, nem elfogadható.

(5) Részleges számlák mindig engedélyezettek a részleges szállítások / szolgáltatások esetében.

(6) Abban az esetben, ha az alapértelmezett partner RATH sérelme nélkül megőrzi az egyéb jogok teljesítését a saját kötelezettségeinek, beleértve a fizetési hátralékokat, igényelheti az azonnali fizetést az összes fennálló követelésekre, ezen vagy egyéb tranzakciókra, vagy beállítanak visszavonás után egy ésszerű türelmi idő. A RATH jogosult 12% -os késedelmi kamatot felszámítani, illetve minden a számlaösszegekkel kapcsolatos emlékeztető költségeket, vizsgálat és információs költségeket és az ügyvédi díjakat, beleértve az ÁFA-t.

(7) A nyújtott kedvezmények vagy jutalmak a teljes kifizetési időben teljesíthető.

 1. Garancia

(1) A szavatossági időtartam a kockázat elfogadásától vagy átruházásától számított 6 hónap, a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontja szerint.

(2) A hibák fennállását mindig az üzleti partner igazolja. § 924 ABGB szerint.

(3) Az üzleti partner köteles megvizsgálni az átvett árut késlekedés nélkül, és annak hibáit, ha megállapítja a vizsgálat, késedelem nélkül át kell adnia, legkésőbb 8 napon belül.

(4) Ha az ügyfél a hibák azonnali értesítését elmulasztja, akkor nem él a garancia, károkat és annak következményit magának kell állnia.

(5) Az üzleti partner jótállási jogainak védelme érdekében, és ha RATH felé panasszal szeretne élni, a 377. § 4. számú UGB paragrafust kell alkalmazni.

(6) A fenti rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a feltételes árukon kívüli egyéb áruk vagy a feltételes mennyiségű áruk szállítása megtörténik.

(7) A RATH jogosultság esetén a jótállási igényt érvényesíti, beleértve bármilyen típusú jótállási (javítás, az áru cseréje hibás alkatrész esetén, árcsökkentés vagy átalakítás). Bármely kicserélt áru vagy alkatrész a RATH szabad rendelkezésére áll.

(8) A RATH jótállási kötelezettsége csak a rendeltetésszerű üzemeltetési feltételeknek és a normál használatnak megfelelő hibákra vonatkozik. Különösen nem vonatkozik a hibás telepítés, karbantartás, vagy helytelen javítások, vagy módosítások következtében fellépő hibákra.

(9) Azon termékek, amelyek továbbadásra kerültek, így RATH-nak az ügyfél nem ismert, a RATH csak az eredeti ügyfél felé jogosult a garanciát érvényesíteni.

(10) A következményi károkért való kártérítés iránti igény csak a következő feltételek mellett áll fenn.

 1. Kártérítés:

(1) RATH a jogos károkért felel, kivéve abban az esetben, ha a személyi sérülés szándékos vagy súlyos gondatlan kötelezettségszegés eredménye - a felelőssége, gondatlansága vagy egyszerű gondatlansága kizárt.

(2) Kárigénnyel a RATH ellen a kár megismeréstől számított 6 hónapon belül élhet, a RATH-nak ezt 2 éven belül ki kell vizsgálnia, a 6. pont szerinti feltételekkel.

(3) RATH nem felel a közvetett károkért, az elveszett nyereségért, az érdeklődés elvesztésért, a megtakarítások kudarcáért, a következményes és vagyoni veszteségért, a kárból eredő követelésekért harmadik felek által, valamint az adatvesztésért és a programok és annak helyreállításáért.

(4) Az üzleti partnerek szankciója (büntetés) csak akkor lehetséges, akkor lehet jogilag hatékony, ha azokat leegyeztette a RATH-val részletesen és egyértelműen, és ez írásban rögzített. Ha ezeknek a szabályoknak megfelelően a RATH rovására jogilag kötelező érvényű szerződést kötnek, akkor ez a bírósági mérséklési törvény hatálya alá tartozik. A kártérítésen kívül eső kártérítés így kizárt.

 1. Joghatóság / alkalmazandó jog

(1) Az üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jogvitát a RATH székhelyén illetékes bíróság kizárólagos felelősségébe adja.

(2) Az osztrák jog alkalmazása kifejezetten megegyezik a nemzetközi áttételi előírások kivételével.

(3) A nemzetközi áruk értékesítéséről szóló szerződésekről szóló ENSZ-egyezményt (ENSZ-egyezmény) kifejezetten kizárják.

 1. Megszakíthatósági kikötés

Amennyiben ezeknek a feltételeknek a rendelkezései teljes egészében vagy részben jogilag érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok, ez nem érinti az összes többi rendelkezés érvényességét vagy gyakorlati alkalmazhatóságát. A felek felváltják a jogilag érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel, amelyek segítenek, mint a tartalmilag és a céljában érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéseknél.

 1. Formai követelmények

A jelen feltételek megváltoztatását vagy kiegészítését írásba kell foglalni annak érdekében, hogy érvényesek legyenek. Ez vonatkozik az írásbeli formanyomtatvány módosítására is.